Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Call Center: +48 22 465 09 99 lub +48 801 880 100
Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Polityka prywatności

1. Właściciel witryny

Właścicielem niniejszej witryny internetowej www.css.pl („Witryna”) jest Comp S.A.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy dostępnych w Witrynie jest Comp S.A. (dalej Comp) z siedzibą przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.
  2. Podstawą Przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. f (w sytuacji, kiedy świadczymy usługi serwisu gwarancyjnego) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (kiedy państwa zlecenia serwisowe realizowane są poza procedurą gwarancji). Przetwarzanymi danymi osobowymi mogą być: dane identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko, firma, NIP; dane adresowe (adres zamieszkania lub adres firmy); inne dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej).Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Comp oraz producentami sprzętu IT (w sytuacji świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego), jak i umów zawartych pomiędzy Comp a Państwem (w sytuacji świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego), a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym dotyczący terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z ww. umów lub czynów niedozwolonych, terminów wynikających z przepisów podatkowych.
  3. Posiada Pani/Pan prawo egzekwowania wobec Comp, jako Administratora danych osobowych, prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii – art. 15 RODO; sprostowania (poprawiania) swoich danych – art. 16 RODO; usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO; przenoszenia danych – art. 20 RODO; sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – art. 21 RODO; prawo do niepodlegania/sprzeciwiania się decyzji opierającej się na wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO. W celu wykonania praw wskazanych powyżej prosimy o złożenie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres iod@comp.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

3. Adresy IP

Adresy IP użytkowników odwiedzających Witrynę mogą być rejestrowane w następujących celach:

  1. zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego Comp,
  2. diagnostycznych.

Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania Witryny.

4. Bezpieczeństwo danych

Comp stosuje polityki i procedury, jak również organizacyjne i technologiczne środki celem zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie, ich niewłaściwym zastosowaniem, zmianą, zniszczeniem lub utratą. Legalny dostęp do danych osobowych użytkowników Witryny jest ograniczony do osób, które muszą znać te informacje (zasada need to know), a które dodatkowo zobowiązane są do zachowania poufności.

5. Odesłania do innych witryn

Zamieszczone na Witrynie odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe, w tym do serwisów podmiotów powiązanych z Comp. Korzystanie z tych stron internetowych podlegać będzie postanowieniom odrębnych polityk prywatności, o odmiennych od niniejszego dokumentu postanowieniach. Comp zachęca użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

6. Zmiany Polityki Prywatności

Comp jest uprawniony do wprowadzania jednostronnych zmian niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku wskazanej modyfikacji zmianie ulegnie data ostatniej aktualizacji na wstępie Polityki.

7. Pytania odnośnie do Polityki Prywatności i jej realizacja

Comp dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników Witryny. Za pośrednictwem adresu iod@comp.com.pl mają Państwo możliwość kontaktu w kwestiach związanych z danymi osobowymi, administrowania nimi lub niniejszą Polityką. Stosowną wiadomość możecie Państwo przesłać również na adres korespondencyjny: Comp S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od ponadprzeciętnej staranności Comp w zakresie zapewnienia rzetelności prezentowanych na Witrynie informacji, nie ma możliwości wykluczenia ryzyka pojawienia się na niej nieścisłości. Comp nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Comp nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika Witryny na szkodę. W żadnym wypadku Comp, spółki z nim powiązane, partnerzy, agenci lub pracownicy Comp lub spółek z nim powiązanych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika Witryny lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w Witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Comp zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.