Polityka prywatności

1. Właściciel witryny

Właścicielem niniejszej witryny internetowej www.css.pl („Witryna”) jest Comp S.A.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy dostępnych w Witrynie jest Comp S.A. (dalej Comp) z siedzibą przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem wyłącznie w celu niezbędnym do obsługi złożonego przez Pana/Panią zapytania lub wniosku (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia uzyskania zgody na ich przetwarzanie.
  3. Posiada Pani/Pan prawo egzekwowania wobec Comp, jako Administratora danych osobowych, prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii – art. 15 RODO; sprostowania (poprawiania) swoich danych – art. 16 RODO; usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO; przenoszenia danych – art. 20 RODO; sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – art. 21 RODO; prawo do niepodlegania/sprzeciwiania się decyzji opierającej się na wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO. W celu wykonania praw wskazanych powyżej prosimy o złożenie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres rodo.comp@comp.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
  4. Ponadto, posiada Pani/Pan prawo: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) w razie przetwarzania danych niezgodnie z prawem, w szczególności z RODO.
  5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Comp i ich powierzenie jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości podjęcia kontaktu i odpowiedzi na złożone zapytanie lub wniosek przez Comp.

3. Adresy IP

Adresy IP użytkowników odwiedzających Witrynę mogą być rejestrowane w następujących celach:

  1. zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego Comp,
  2. diagnostycznych.

Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania Witryny.

4. Bezpieczeństwo danych

Comp stosuje polityki i procedury, jak również organizacyjne i technologiczne środki celem zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie, ich, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą, zniszczeniem lub utratą. Legalny dostęp do danych osobowych użytkowników Witryny jest ograniczony do osób, które muszą znać te informacje (zasada need to know), a które dodatkowo zobowiązane są do zachowania poufności.

5. Odesłania do innych witryn

Zamieszczone na Witrynie odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe, w tym do serwisów podmiotów powiązanych z Comp. Korzystanie z tych stron internetowych podlegać będzie postanowieniom odrębnych polityk prywatności, o odmiennych od niniejszego dokumentu postanowieniach. Comp zachęca użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

6. Zmiany Polityki Prywatności

Comp jest uprawniony do wprowadzania jednostronnych zmian niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku wskazanej  modyfikacji zmianie ulegnie data ostatniej aktualizacji na wstępie Polityki.

7. Pytania odnośnie do Polityki Prywatności i jej realizacja

Comp dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników Witryny. Za pośrednictwem adresu iod@comp.com.pl mają Państwo możliwość kontaktu w kwestiach związanych z danymi osobowymi, administrowania nimi lub niniejszą Polityką. Stosowną wiadomość możecie Państwo przesłać również na adres korespondencyjny: Comp S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa. 

8. Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od ponadprzeciętnej staranności Comp w zakresie zapewnienia rzetelności prezentowanych na Witrynie informacji, nie ma możliwości wykluczenia ryzyka pojawienia się na niej nieścisłości. Comp nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Comp nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika Witryny na szkodę. W żadnym wypadku Comp, spółki z nim powiązane, partnerzy, agenci lub pracownicy Comp lub spółek z nim powiązanych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika Witryny lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w Witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Comp zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.